Základní škola Jana Noháče

Břeclav, Školní 16, příspěvková organizace

Poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

Zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo na škole. ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, s pedagogy a dalšími školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC, SVP).

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a bez souhlasu se je nedozví nikdo další. Práce s informacemi a daty o žácích se řídí také vyhláškou 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, především vyhláškou 197/2016.

 

Pracovníci školního poradenského pracoviště

Mgr. Michaela Hromková – výchovná poradkyně

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Edupage

Telefon: +420 773 116 274

Konzultační hodiny: dle potřeby (po předchozí domluvě)

 

Mgr. Šárka Helešicová – školní metodik prevence

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Edupage

Konzultační hodiny: dle potřeby (po předchozí domluvě)

Telefonický kontakt: 515 518 462

 

Mgr. Jana Petrášová Nerudová - speciální pedagog

Email: Edupage

Telefon: 515 518 486

Konzultační hodiny: PO 14.00 - 15.00 hodin nebo dle dohody

 

 

Hlavní cíle školního poradenského pracoviště

 • Přiblížení poradenských služeb poskytovaných ve škole žákům, rodičům i pedagogům.
 • Zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšné společné vzdělávání těchto dětí.
 • Prevence sociálně-patologických jevů (závislosti, agresivita, šikana, rasismus, sexuální výchova atd.).
 • Vytvoření systému včasného odhalování problémových projevů chování ve škole.
 • Omezení školní neúspěšnosti, průběžná a dlouhodobá péče o děti s nedostatečným prospěchem.
 • Posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky.
 • Prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními a orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.

Standardní činnosti výchovného poradce

 • Metodická podpora při přípravě, realizaci a vyhodnocení PLPP (plán pedagogické podpory) pro žáky s potřebou podpůrného opatření 1. stupně a při sestavování IVP (individuální vzdělávací plán).
 • Evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Péče o žáky nadané a mimořádně nadané.
 • Spolupráce s pedagogickými pracovníky.
 • Spolupráce při řešení výchovných problémů, svolávání výchovných komisí pro jednání s rodiči.
 • Agenda spojená s přijímacím řízením žáků na víceletá gymnázia.
 • Zajištění zápisu žáků do 1. ročníku, vedení přípravného kurzu pro budoucí prvňáky, organizování besedy rodičů budoucích prvňáků s ředitelkou školy.

Standardní činnosti metodika prevence

 • Vypracování, kontrola realizace a evaluace minimálního preventivního programu školy.
 • Prevence rizikového chování na škole (šikana, problematika návykových látek, sociálně nežádoucího chování,...).
 • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů.
 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v pedagogicko-psychologické poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence rizikového chování.
 • Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování a zajištění těchto zpráv a informací v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy.

Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách

Preventivní program školy 2023 - 2024

Strategie předcházení školní neúspěšnosti

Krizový plán

 

 

 

 

 • Základní škola Jana Noháče,
  Břeclav, Školní 16,
  příspěvková organizace

 • Školní 16, 690 03 Břeclav
 • IČO: 60680539
 • Číslo účtu: 6338651/0100
 • zřizovatel: město Břeclav
 • datová schránka: 9PBMDVG

Mgr. Marcela Minaříková

Ředitelka školy

+420 515 518 460
+420 777 104 959
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Lenka Soudková

Asistentka školy

+420 515 518 461
+420 774 410 495
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.